obowiązek informatyczny RODO - DPS Włościbórz

Idź do spisu treści

Menu główne

obowiązek informatyczny RODO

 


RODO - ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej Włościbórz

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) , Dz. U.UE.L.2016.119.1, dalej RODO

Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej , Włościbórz 1, 78-114 Wrzosowo, reprezentowany przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu, tel. 094 35 819 22.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@4consult.com.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnie i prawnie uzasadnionych celach.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych poprzez Dom Pomocy Społecznej Włościbórz są przepisy RODO (art. 6 ust. 1 ) oraz przepisy i ustawy wykonawcze, z których wynikają zadania realizowane przez Dom.

Odbiorcami przetwarzanych przez Dom danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do :

1) żądania dostępu do swoich danych osobowych

2) żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

4) przenoszenia danych

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Dane pozyskiwane przez Dom nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator

Małgorzata Rzepka – Klincewicz

dyrektor


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego